Zapytania ofertowe

Podaj swój adres e-mail, jeśli jesteś pracownikiem laboratorium i chcesz nieodpłatnie otrzymywać od Użytkowników naszego portalu zapytania ofertowe dotyczące poszukiwanych przez nich badań:

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

z dnia 16-03-2018

 

I. Informacje o przedsiębiorcy

1. Sklep internetowy działający pod adresem https://www.gdziebadanie.pl prowadzony jest przez: Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA z siedzibą: 60-865 Poznań, ul. Jeżycka 44a/5, NIP 666-192-55-48, REGON 301495879.

Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy: https://www.gdziebadanie.pl; e-mail: info@gdziebadanie.pl; telefon: 61 624 36 40, adres korespondencyjny – ul. Jeżycka 44a/5, 60-865 Poznań.

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

3. Korzystanie z zasobów Sklepu oraz zakup w sklepie internetowym https://www.gdziebadanie.pl jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

II. Definicje

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.gdziebadanie.pl prowadzący sprzedaż produktów i usług związanych z pozycjonowaniem stron internetowych.
Właściciel –  Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA z siedzibą: 60-865 Poznań, ul. Jeżycka 44a/5, wpisaną do NIP 666-192-55-48, REGON 301495879

 

III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu, pliki cookies

1. Korzystanie z funkcji dostępnych w serwisie wymaga posiadania komputera lub innego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę internetową, która obsługuje Java Script, adresu email.

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies (pliki tekstowe zawierające identyfikator urządzenia, z którego korzysta Klient). Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie posiadają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, natomiast w każdym czasie może on dokonać zmiany tych ustawień. Wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików cookies może jednak wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności, udostępnionej pod adresem https://www.gdziebadanie.pl/polityka, stanowiącej integralna część niniejszego regulaminu.

3. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć produktów bez uprzedniej zgody Właściciela Sklepu.

 

IV. Rejestracja, składanie i realizacja zamówień

1. Zamówienie można złożyć poprzez wybór opcji dodania produktu do koszyka, a w następnym kroku poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam”. Alternatywnie można dokonać zakupu w serwisie bez rejestracji - wyniku kontaktu mailowego (adres info@gdziebadanie.pl).

2. W celu założenia „Konta Klienta, Klient zainteresowany zakupem dokonuje rejestracji podając w formularzu: login, adres e-mail, hasło, adres dostawy. Kupujący będący przedsiębiorcą podaje nazwę, pod którą prowadzą działalność oraz numer NIP. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych. Założenie „Konta klienta” nie wiąże się z poniesieniem jakichkolwiek opłat.

3. Hasło podawane przy logowaniu jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić po zalogowanie się do „Konta Klienta”.

4. Klient akceptując „Regulamin Sklepu” składa oświadczenie następującej treści:

- przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu,

- zrozumiałem treść regulaminu,

- dane podane przeze mnie w formularzu są zgodne z prawdą

5. Zarejestrowany Klient ma następujące możliwości:

- zamówienia Produktu,

- zmiany podanych wcześniej swoich danych,

- dostępu do statusu oraz historii zamówień,

- otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych,

- zmiany hasła do Konta Klienta,

- całkowitego usunięcia swojego konta.

6. Ostatnim krokiem rejestracji jest wysłanie do Klienta na podany adres e-mail linku do strony internetowej, na której następuje aktywacja konta. Dokonanie aktywacji, jest warunkiem koniecznym, aby zalogować się do systemu.

7. Zamówienia przyjmowane są do realizacji 24 godziny na dobę przez cały rok. Termin realizacji usług wskazany jest w opisie usługi /produktu.

8. Zamówienia z nieprawidłowo wypełnionymi danymi teleadresowymi (np. niedziałający e-mail, lub brak telefonu) nie będą realizowane przez Sklep.

9. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta na adres email zawiera:

- dane Sklepu,

- opis zakupionego produktu,

- jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów,

- cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy koszty płatności, dostawy,

- formę dostawy oraz termin jej wykonania,

- sposób płatności,

- informacje dotyczące odstąpienia od umowy,

- informacje dotyczące zwrotów związanych z niezgodnością towaru z umową.

10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem przez Klienta warunków Regulaminu. Powyższy zapis nie stosuje się do Konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

11. Jeśli Produkt/Usługa jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za Produkt, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 7 dni od dnia poinformowania Klienta o niemożliwości spełnienia świadczenia.

12. Jeśli Sklep nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o parametrach zamówionych przez Klienta w procesie zakupowym, Sklep może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu za tę samą cenę. W takim przypadku Klient zostanie zawsze poinformowany na piśmie o jego prawie do:
- nieprzyjęcia zaproponowanego świadczenia
- odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.

W opisanym przypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, a zwrot Produktu następuje w takim wypadku na koszt Sprzedawcy. Jeśli Klient nie zdecyduje się na nabycie produktu podobnego a dokonał wcześniej zapłaty, Sklep zwróci wniesioną przez Klienta opłatę najpóźniej w terminie 7 dni od powzięcia informacji o rezygnacji Klienta z jego nabycia.

13.  Sklep nie świadczy usługi hostowania. Witryny internetowe utworzone w ramach usługi przetrzymywane mogą być wspólnie z innymi stronami internetowymi na współdzielonym hostingu. Sklep nie gwarantuje indywidulanych numerów IP dla tworzonych witryn, ani nie specyfikuje klas do których należą dane adresy IP. Sklep nie zapewnia żadnych poziomów dostępności serwera (tzw. up-time) i nie podpisuje zobowiązań SLA (Service Level Agreement). Sklep nie odpowiada za zabezpieczenie tworzonych witryn lub podstron na których umieszczane są linki przed wirusami.

14. Sklep dokłada wszelkich starań, aby proces linkowania prowadzony był zgodnie z najlepszymi praktykami w tym zakresie, tak aby:

- zwiększyć prawdopodobieństwo „utrzymania linku” w miejscu jego umieszczenia. Sklep nie udziela jednak żadnej gwarancji w zakresie okresu przez jaki link jest widoczny w Internecie.

- pozyskiwane linki pomagały w ulepszaniu pozycji linkowanej strony w wynikach organicznych wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych. Sklep nie udziela jednak żadnej gwarancji w zakresie wpływu, jaki będzie miało wykonane linkowanie na uzyskiwane pozycje w wynikach wyszukiwania organicznego.

 

V. Ceny, płatności, faktury VAT

1. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepie są podane w złotych polskich bez VAT (ceny netto) oraz z VAT (ceny brutto). Ceną ostateczną, wiążącą Sklep i Klienta w procesie zakupowym jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

2. Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia, a którym umieszczona jest cena zakupionego Produktu.

3. Klient ma możliwość dokonania zapłaty w następujących formach:

- systemem płatności PayU

- przelewem bankowym na Konto bankowe Sklepu.

4. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta.

5. Po dokonanym zakupie Sklep wystawia Fakturę VAT i przesyła ją drogą elektroniczną do Klienta na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.

6. Gdy Klient wymaga Faktury VAT w wersji papierowej, Klient powinien poinformować o tym fakcie Sklep w chwili składania zamówienia lub nie później niż 3 dni robocze licząc od daty złożenia zamówienia zamówienia – w tym celu należy przesłać stosowną informację na adres e-mail info@gdziebadanie.pl.

7. Klient zobowiązany jest prawnie do podania prawdziwe danych celem wystawienia faktury VAT.

 

VI. Dostawa

1. Realizacja i dostawa Usług odbywa się w formie elektronicznej. Po zakończeniu wykonywania usługi, do Klienta wysyłana jest wiadomość e-mail na wskazany przez Klienta adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.

2. Czas realizacji Zamówienia każdorazowo jasno wskazany jest w opisach Usług/ Produktów umieszczonych na stronie Sklepu.

 


VII. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 10 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie.  Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA Serwis Gdziebadanie.pl ul. Jeżycka 44a/5 60-865 Poznań i/lub info@gdziebadanie.pl

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłoczni, nie później niż w terminie 14 dni.

3. Bezpośrednie  koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sklep świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta.

4. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy Sklep dokona zwrotu ceny Produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się TUTAJ.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,

- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

- dostarczania prasy,

- usług w zakresie gier hazardowych.

 

XIII Reklamacje składane przez Klientów dokonujących zakupu jako Konsumenci

1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, (jeżeli Użytkownik dokonuje zakupu jako Konsument) zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

2. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane na adres: Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA Serwis Gdziebadanie.pl ul. Jeżycka 44a/5 60-865 Poznań i/lub info@gdziebadanie.pl lub poprzez: wysyłanie wiadomość email na adres info@gdziebadanie.pl lub w jakiejkolwiek dogodnej dla Klienta formie.

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.

5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. 

9. Formularz Reklamacyjny znajduję się TUTAJ.

 

IX Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie sprzedaży za pośrednictwem https://www.gdziebadanie.pl jest Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA Julia Żarczyńska NIP: 6661925548 REGON: 301495879 na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami).

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
- realizacji umowy sprzedaży, 
- dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

Dane osobowe przekazywane są operatorowi systemu płatności w celu realizacji umowy.

3. Dane osobowe są przetwarzane celu świadczenia marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz monitorowania jakości usług Sklepu tylko po uzyskaniu ZGODY Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w tym zakresie jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

4. Klient podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie, w związku z tym, iż są konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w sklepie internetowym.

5. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Klient może dokonać samodzielnie w każdej chwili po zalogowaniu się lub też może skontaktować się ze Sklepem m.in. wysyłając wiadomość email na adres info@gdziebadanie.pl, listownie na adres Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA lub w jakiejkolwiek innej dogodnej dla Klienta formie.

6. W przypadku powzięcia przez Administratora danych wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Klienta danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

- wezwania Klienta do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych.

7. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

X Postanowienia Końcowe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.gdziebadanie.pl/regulamin

2. Klient ma możliwość odczytu, pobrania treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.

3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w witrynie Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta.  Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin jest wiążący, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów, korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

Wersje językowe

Oferty specjalne

Zarejestruj się, jeśli poszukujesz badań laboratoryjnych i chcesz nieodpłatnie, raz na kwartał, otrzymywać od nas informacje o rabatach przygotowanych przez współpracujące z nami laboratoria:
Nie pamiętasz hasła?

Sonda

Gdy prawo nie wymaga aby było to badanie akredytowane, jakiego badania będziesz szukał najpierw?
 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu © 2014 GdzieBadanie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

I accept regulations of this site and agree to be bound by its terms. © 2014 WhereToTest.ue. All rights reserverd.

Click Shop | Hosting home.pl