Zapytania ofertowe

Podaj swój adres e-mail, jeśli jesteś pracownikiem laboratorium i chcesz nieodpłatnie otrzymywać od Użytkowników naszego portalu zapytania ofertowe dotyczące poszukiwanych przez nich badań:
 

Regulamin

REGULAMIN

z dnia 30-11-2014

  

§1 Postanowienia ogólne

Definicje. 
Pojęcia użyte poniżej oznaczają:

Portal GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu - portale świadczące usługi drogą elektroniczną zarządzane zgodnie z postanowieniami poniższego regulaminu przez Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA, o numerze NIP: 666-192-55-48 i REGON: 301495879, z siedzibą w Poznaniu, 60-865 Poznań, ul. Jeżycka 44a/5.

Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie http://www.gdziebadanie.pl. 

Klient/Abonent – podmiot, który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa.

Użytkownik – osoba korzystająca z treści zamieszczonych na portalu GdzieBadanie.pl lub WhereToTest.eu

Newsletter zawierający informacje o badaniach - newsletter zawierający informacje o badaniach poszukiwanych przez Użytkowników portali GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu.

Newsletter z ofertami specjalnymi - newsletter wysyłany Użytkownikom portalu GdzieBadanie.pl, zawierający informacje o rabatach przygotowanych przez Zarządzającego portalem GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu oraz podmioty współpracujące.

Abonent Newslettera zawierającego informacje o badaniach – podmiot, który wyraził chęć otrzymywania Newslettera zawierającego informacje o badaniach.

Abonent Newslettera z ofertami specjalnymi – podmiot, który zarejestrował się w portalu GdzieBadanie.pl i wyraził chęć otrzymywania Newslettera z ofertami specjalnymi przygotowanymi przez Zarządzającego portalem GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu oraz podmioty współpracujące.

Usługa - usługa świadczona przez zarządzającego portalem GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu na rzecz Klienta oraz rzecz promowania własnej działalności, o parametrach określonych w specyfikacji usługi.

Specyfikacja usługi - charakterystyka usługi oferowanej i świadczonej przez jej usługodawcę i zamieszczona na stronie http://gdziebadanie.pl/pl/i/Oferta-dla-laboratoriow

Opłata abonamentowa - uiszczane przez Klienta wynagrodzenie jedynie za usługi świadczone na podstawie zawartej umowy, w zakresie określonym umową; wynagrodzenie to nie obejmuje w szczególności kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do usługi, opłat telekomunikacyjnych, bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z usługi lub konfiguracji systemu komputerowego Klienta.

Okres abonamentowy - okres rozliczeniowy, za który Klient dokonał płatności wynagrodzenia za zamówione usługi.

 

§2 Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług (reklamowanie ofert badań) następuje po przesłaniu przez Klienta wypełnionego Formularza Zamówienia i po akceptacji tego zamówienia przez portal GdzieBadanie.pl i/lub WhereToTest.eu. Rozpoczęcie świadczenia usługi na rzecz Klienta, następuje po umieszczeniu wszystkich ogłoszeń badań na portalu GdzieBAdanie.pl i/lub WhereToTest.eu zgodnie z Zamówieniem.
2. Wysokość pierwszej opłaty abonamentowej wynika z cennika obowiązującego w dniu złożenia Zamówienia, zaś w przypadku opłat abonamentowych za kolejne okresy abonamentowe z cennika obowiązującego w 14. dniu przed zakończeniem poprzedniego okresu abonamentowego. Wszelkie późniejsze zmiany cennika nie mają wpływu na wysokość opłaty abonamentowej za dany okres abonamentowy i będą miały zastosowanie jedynie do następnego okresu abonamentowego.
3. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, jeśli inny okres obowiązywania umowy nie wynika ze specyfikacji konkretnej usługi lub regulaminu promocyjnego.
4. Zarządzający portalem GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tę ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204). Abonent ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, nadto ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem bezwzględnych uprawnień Zarządzający portalem GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu t, które wynikają z ustawy, o której wyżej mowa. 
5. W trakcie składania zmówienia, Abonent podaje wymagane dane, które są określone w Formularzu Zamówienia.
6. Zarządzający portem GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy i świadczenia usługi lub też odstąpienia od zawartej już umowy, w przypadku, gdy: 
- Abonent poda dane żądane w Formularzu Zamówienia niezgodnie z rzeczywistością, 
- Zarządzający portalem GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu uprzednio rozwiązał umowę z Abonentem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Abonent, 
- zachodzi uzasadniona obawa, że usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem usługi,
- uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Abonent korzystał z usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem,
- Abonent naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z usługi, prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego.
7. Z chwilą przesłania wypełnionego Formularza Zamówienia, Abonent oświadcza, iż:
- zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy,
- wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną, 
- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które Zarządzający portalem GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu zbiera w celu wykonywania zawieranej umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, 
- został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
- wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany przy zawarciu umowy lub nowy adres wskazany w terminie późniejszym informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez Zarządzającego portalem GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu, informacji handlowych o swoich nowych usługach.

 

§3 Płatności

8. Abonent dokonuje zapłaty pierwszej opłaty abonamentowej w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT, na rachunek bankowy należący do Zarządzającego portalem GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu. 
9. Datą zapłaty jest zawsze data uznania rachunku bankowego Zarządzającego portalem GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu pełną kwotą wynagrodzenia. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności, w tym opłaty bankowe i pocztowe, obciążają Abonenta. 
10. W przypadku braku płatności we wskazanym terminie, Zarządzający portalem GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu będzie uprawniony do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usługi, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Abonenta. Brak płatności w kolejnym terminie 30 dni spowoduje wygaśnięcie umowy z upływem tego terminu. W takim przypadku wszelkie dane wprowadzone na rzecz  Abonenta do portali ogłoszeniowych mogą zostać usunięte, bez ponoszenia przez Zarządzającego portalem GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. W przypadku, gdy płatność zostanie dokonana w późniejszym terminie, Zarządzający portalem GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu jest uprawniony uznać umowę za skutecznie zawartą.

 

§4 Wykonywanie umowy

11. Abonent nie może korzystać z usługi: 
- w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi, 
- w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, 
12. Abonent jest zobowiązany korzystać z usług w sposób, który nie będzie naruszał praw osób trzecich.
13. Zmiana typu usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego wymaga zgody Zarządzającego portalem GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu i nie powoduje wydłużenia opłaconego okresu abonamentowego. Kwota na fakturze VAT za wykupioną wyższą usługę zostanie obniżona o wartość niewykorzystanego niższego pakietu.
14. Zarządzającego portalem GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Abonent uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia umowy. 
15. Zarządzający portalem GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu gwarantuje Abonentowi możliwość zakończenia korzystania z usługi w każdej chwili, co jednak nie powoduje zakończenia bytu prawnego umowy, do czego jest niezbędne wypowiedzenie umowy przez Abonenta, z zachowaniem okresu wypowiedzenia. 
16. W każdym przypadku Abonent ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i szkody wynikające ze zdarzeń będących wynikiem działań lub zaniechań Abonenta, pozostających w związku z korzystaniem z usług, bez względu na sposób korzystania z usług. 


§5 Newsletter z zapytaniami ofertowymi 

17. Rejestracja usługi odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronach internetowych GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu. Usługa aktywowana jest na czas nieokreślony.
18. Newsletter będzie wysyłany jeden raz w tygodniu i zawiera zestawienie wszystkich zapytań przesłanych w ciągu ostatnich dni do portalu GdzieBadanie.pl (z terenu Polski, w jęz. polskim) oraz WhereToTest.eu (z terenu pozostałych krajów Unii Europejskiej, w jęz. angielskim). Newsletter będzie zawierał dane kontaktowe osoby poszukującej badanie. 
19. W przypadku, gdy w danym tygodniu nie zostają skierowane żadne zapytania ofertowe, Newsletter nie jest wysyłany.
20. Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo, a Abonent Newslettera zawierającego informacje o badaniach to prawo akceptuje, do:
- wyłączania systemu w przypadku braku zapytań ofertowych kierowanych przez Użytkowników portali,
- całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu Abonentów Newsletter’a na stronach internetowych GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu.
21. Abonent Newsletter’a wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Zarządzającego portalem GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu podanego przez niego e-mail do celów komercyjnych, w szczególności poprzez:
- dołączanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej do Newslettera.
22. Abonent Newsletter’a w każdej chwili może zrezygnować z Usługi świadczonej przez Zarządzającego portalem GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do regulaminu.

 §6  Newsletter z ofertami specjalnymi

23. Rejestracja usługi odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronach internetowych GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu. Usługa aktywowana jest na czas nieokreślony.
24. Newsletter jest wysyłany jeden raz na kwartał i zawiera informacje o rabatach przygotowanych na usługi świadczone przez Zarządzającego portalem GdzieBadanie.pl, WhereToTest.eu oraz inne współpracujące podmioty. 
25. W przypadku, gdy w danym kwartale nie są przygotowane dla Abonentów żadne oferty specjalne, Newsletter nie jest wysyłany.
26. Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo, a Abonent Newslettera z ofertami specjalnymi to prawo akceptuje, do:
- wyłączania systemu w przypadku braku zgłoszeń ofert specjalnych do umieszczenia w Newsletter,
- całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu Abonentów Newsletter’a na stronach internetowych GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu.
27. Abonent Newsletter’a wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Zarządzającego portalem GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu podanego przez niego e-mail do celów komercyjnych, w szczególności poprzez:
- dołączanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej do Newslettera.
28. Abonent Newsletter’a w każdej chwili może zrezygnować z Usługi świadczonej przez Zarządzającego portalem GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do regulaminu.

 

§7 Postępowanie reklamacyjne

29. Reklamacja składana przez Klienta, Abonenta Newslettera lub Użytkownika portalu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna zostać sporządzona w formie elektronicznej lub pisemnej oraz określać:
- Klienta, Abonenta Newslettera lub Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
- nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy,
- przedmiot reklamacji,
- okoliczności uzasadniające reklamację.
Reklamacja winna zostać przesłana pod adres Zarządzającego portalem wskazanym w regulaminie.
30. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia, a przesłana odpowiedź będzie wskazywała sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.

 

§8 Wykluczenie gwarancji i odpowiedzialności

31. Ceny usług laboratoryjnych, zamieszczone przez ogłoszeniodawców (Klientów) na portalu GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.
32. Zastrzega się możliwość występowania nieścisłości i błędów typograficznych w informacjach na zarządzanych przez nas stronach internetowych.

 

§9  Prawa autorskie

33. Zawartość strony internetowej www.gdziebadanie.pl oraz www.wheretotest.eu jest chroniona prawami autorskimi © 2014 GdzieBadanie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
34. Informacje podane na naszej stronie (teksty, ilustracje) nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane lub przechowywane bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządzajacego portalem GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu. Wszelkie modyfikacje zawartości strony internetowej są zabronione. Niektóre fragmenty naszej strony internetowej zawierają ilustracje lub teksty, chronione prawami autorskimi należącymi do ich dostarczycieli.

 

§10 Postanowienia końcowe


35. Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności wskazywania przyczyny. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej (dopuszcza się formę elektroniczną). W przypadku wypowiedzenia powodującego rozwiązanie umowy przed upływem okresu abonamentowego, Abonent nie będzie uprawniony do żądania zwrotu kwoty części niewykorzystanej, a zapłaconej opłaty abonamentowej.
36. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.gdziebadanie.pl i od tego dnia będzie miał zastosowanie do nowozawieranych umów.
37. Zarządzający portalem GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu może w trakcie trwania umowy wydać nowy regulamin świadczenia usług albo dokonać zmiany treści regulaminu lub regulaminów konkretnych usług, m.in. w przypadku:
- dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usługi albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
- zmiany warunków technicznych świadczenia usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
- zmiany warunków świadczenia usług innych podmiotów,
- zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do świadczenia usług dokonanych przez producentów lub podmioty,
którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń,
- wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet, 
- siły wyższej, 
- zmian formalno-organizacyjnych po stronie Zarządzającego portalem GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu.
38. O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Abonent lub Klient zostanie powiadomiony w wiadomości przesłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji usługi lub poprzez przesłanie na adres e-mail odnośnika do strony www zawierającej nowy regulamin lub wprowadzane zmiany. Zmiany zostaną oznaczone w jego treści w sposób niebudzący wątpliwości.
39. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowych regulaminów wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie internetowej, o ile Abonent, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią nowego regulaminu lub zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu. 
40. Postanowienia pkt. 35 znajdują odpowiednie zastosowanie również w przypadku zmian w specyfikacjach usług, powodujących ograniczenie ich dotychczasowej funkcjonalności oraz zmian w cenniku, w przypadku podwyższenia każdej kolejnej opłaty abonamentowej. 
41. Do umów zawartych z Zarządzającym portalem GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu zastosowanie znajduje polskie prawo. Wszelkie spory, których stroną będzie właściciel serwisu będą rozpatrywane przez Sądy Polskie z siedzibą właściwą do siedziby Zarządzającego portalem GdzieBadanie.pl oraz WhereToTest.eu.
42. Postanowienia regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami regulaminu.

 

 

Oferty specjalne

Zarejestruj się, jeśli poszukujesz badań laboratoryjnych i chcesz nieodpłatnie, raz na kwartał, otrzymywać od nas informacje o rabatach przygotowanych przez współpracujące z nami laboratoria:
Nie pamiętasz hasła?

Sonda

Gdy prawo nie wymaga aby było to badanie akredytowane, jakiego badania będziesz szukał najpierw?

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu © 2017 GdzieBadanie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

I accept regulations of this site and agree to be bound by its terms. © 2017 WhereToTest.ue. All rights reserverd.

Click Shop | Hosting home.pl