Zapytania ofertowe

Podaj swój adres e-mail, jeśli jesteś pracownikiem laboratorium i chcesz nieodpłatnie otrzymywać od Użytkowników naszego portalu zapytania ofertowe dotyczące poszukiwanych przez nich badań:
 

Badanie gruntu może przyjąć dwie postacie. Pierwszy rodzaj dotyczy geotechnicznych właściwości gruntu, przeznaczonego na przykład pod budowę autostrady czy budynku przemysłowego. Bada się wówczas takie parametry jak gęstość (objętościową oraz właściwą), plastyczność, spójność, ściśliwość, odporność na ścieranie, wilgotność. Kwestię tego typu badań reguluje prawo budowlane, ale w dość wąskim zakresie.

W przypadku analiz chemicznych gleby za podstawę prawną uznaje się Rozporządzenie Ministra Środowiska z 09.09.2002 r. (Dz. U. nr 165 poz. 1359) dotyczące standardów jakości gleby oraz ziemi.

Analiza fizyko-chemiczna gleby to między innymi badanie jej składu granulometrycznego, odczynu, zawartości licznych pożądanych oraz niepożądanych pierwiastków i związków chemicznych. Glebę analizuje się przede wszystkim pod kątem obecności azotu oraz jego związków, siarki i jej związków, a także makroelementów (fosfor, potas, magnez) oraz mikroelementów (miedź, żelazo, cynk, mangan, bor).

Część badań typowych dla analizy chemicznej gleby jest wykonywana tylko przez bardziej zaawansowane technicznie laboratoria. Są to między innymi oznaczenia związków węglowodorowych (benzyn, olejów, prostych lub wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych) oraz węglowodorów chlorowanych, takich jak chlorobenzeny, cholorofenole czy wyjątkowo szkodliwe polichlorowane bifenyle (PCB). Do bardziej zaawansowanych oznaczeń zaliczymy również oznaczenia pestycydów oraz metali ciężkich (kadm, ołów, rtęć itp.).

Ceny poszczególny badań różnią się pomiędzy laboratoriami. Poniżej chcemy Państwu przybliżyć orientacyjny koszt zbadania wybranych parametrów typowych dla analizy gleby.

 

Parametry których koszt badania nie powinien przekroczyć 50 PLN:

 • Badanie odczynu i zasobności gleby w magnez, fosfor i potas, dla potrzeb doradztwa nawozowego oraz ustalenie zalecanych dawek wapna
 • Badanie odczynu i zasobności w fosfor, magnez i potas gleb sadowniczych (krzewy, sady i plantacje jagodowe)
 • Badanie gleb na zawartość mikroelementów w rolnictwie, ogrodnictwie i sadownictwie w zakresie miedzi, manganu, żelaza i cynku
 • Opracowanie zalecenia nawozowego w ogrodnictwie i sadownictwie
 • Badanie laboratoryjne azotu mineralnego w glebie (poziomy: 0-30, 31-60 i/lub 61-90 cm) w zakresie pozwalającym na ocenę potrzeb nawożenia azotem oraz skutków środowiskowych nawożenia lub przy budowie płyt obornikowych oraz zbiorników, w zakresie:
  • Badania N min z 2 poziomów: 0-30, 31-60 cm, bez pobrania i z oceną zawartości N w profilu glebowym - dla potrzeb ustalenia dawek azotu
  • Badanie N min z 2 poziomów: 0-30, 31-60 cm wraz z oceną zawartości azotu w profilu glebowym, bez pobrania, z ustaleniem dawki azotu
 • Badanie S-SO4 w próbce przygotowanej do badań na makroelementy i pH
 • Badanie próchnicy z 1 próbki przygotowanej do badań na makroelementy i pH
 • Pobieranie próbki gleby (do doradztwa dla upraw, sadowniczych, warzywniczych i rolniczych, pod osady i inne):
  • warstwa wierzchnia;
  • warstwa orna + podglebie (lub tylko podglebie)
  • pobieranie próbki materiału roślinnego lub paszy
 • Oznaczenie składu granulometrycznego gleby laserowym miernikiem cząstek z oddzielnej próbki
 • Badanie próchnicy w oddzielnej lub w łączonej próbce z kilku prób do badań na pH i makroelementy
 • Oznaczenie składu granulometrycznego gleby laserowym miernikiem cząstek z próbki przygotowanej do innych badań
 • Badania związane z eksportem owoców i warzyw do Federacji Rosyjskiej w zakresie:
  • Pobrania próbki produktów roślinnych

 

Parametry których koszt badania prawdopodobnie przekroczy 50 PLN:

 • Badanie gleb, podłoży ogrodniczych, ziem, wód i pożywek dla potrzeb doradztwa ogrodniczego (pH w H2O, azot azotanowy, zasolenie, potas, fosfor, magnez, chlor i wapń)
 • Badanie gleb na zawartość mikroelementów w rolnictwie, ogrodnictwie i sadownictwie w zakresie:
  • manganu, miedzi, boru, cynku i żelaza
 • Badanie N min z 3 poziomów: 0-30, 31-60 i 61-90 cm, wraz z pobraniem: fermy, ocena skutków środowiskowych, w tym również z terenu i najbliższego otoczenia budowanych zbiorników na gnojówkę/gnojowicę i/lub płyt obornikowych w zakresie:
  • Badania N min z 3 poziomów: 0-30, 31-60 i 61-90 cm wraz z oceną zawartości N w profilu glebowym
  • Badania N min z 2 poziomów: 0-30, 31-60 cm, bez pobrania i z oceną zawartości N w profilu glebowym - dla potrzeb ustalenia dawek azotu
 • Badanie S-SO4 w oddzielnej lub w łączonej próbce z kilku prób do badań na pH i makroelementy
 • Badanie laboratoryjne gleb pod stosowanie osadów ściekowych – zakres wymagany Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13.07.2010 roku: pH, skład granulometryczny, P2O5, kadm, ołów, miedź, chrom, cynk, nikiel i rtęć – bez pobrania próbki oraz z pobraniem próbki w zakresie:
  • Gleby pod osad - pH i skład granulometryczny
 • Badanie osadów ściekowych – zakres analiz fizyko-chemicznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 13.07.2010 roku: pH, sucha masa, substancja organiczna, azot ogólny i amonowy, fosfor ogólny, wapń i magnez oraz metale ciężkie: chrom, kadm, nikiel, miedź, ołów, rtęć i cynk
 • Badania związane z eksportem warzyw i owoców do Federacji Rosyjskiej w zakresie:
  • Badania azotynów i azotanów
 • Pobieranie próbki gleby (do doradztwa dla upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych, pod osady i inne) w zakresie:
  • pobierania próbki nawozu naturalnego stałego (obornik, pomiot ptasi)
  • pobierania próbki nawozu mineralnego płynnego
  • pobierania próbki nawozu naturalnego płynnego (gnojówka, gnojowica)
  • pobierania próbki nawozu organicznego lub organiczno-mineralnego
  • pobierania próbki osadu ściekowego
  • pobierania próbki wody pod powierzchnią gleby

 

W wypadku analizy chemicznej gleby, jej próbki, w przeciwieństwie do np. próbek ścieków, praktycznie zawsze są pobierane przez pracownika laboratorium.

Gleby, grunty

Sortuj wg: ▲ Nazwa laboratorium | Cena
Instytut Ogrodnictwa; Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności; Skierniewice
Cena: 300,00 zł
szt.
Instytut Ogrodnictwa; Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności; Skierniewice

Badana cecha / analit:
Zawartość pozostałości pestycydów - 14 substancji
(tzw. kwaśne herbicydy): 2,4-D; 2,4-DB; Bentazon; Bromacyl; Bromoksynil; Dichlorprop; Dikamba; Fluazyfopl; Fluroksypyr; Haloksyfop; MCPA; MCPB; Mekoprop; Tribenuron metylu

Badany obiekt: 
Żywność, produkty rolne, gleba

PODANA CENA (NETTO) TYLKO Z WYGENEROWANĄ OFERTĄ

Laboratorium Badawcze Przedsiebiorstwa Geologicznego POLGEOL S.A.; Warszawa
Cena: 0,00 zł
Laboratorium Badawcze Przedsiebiorstwa Geologicznego POLGEOL S.A.; Warszawa

Badana cecha / analit:
Zawartość węglowodorów aromatycznych - benzen, toluen, etylobenzen, o-ksylen, m,p-ksylen, styren (BTEXS)

Badany obiekt: 
Gleby, Osady ściekowe 19.08.05

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

Laboratorium Badawcze Przedsiebiorstwa Geologicznego POLGEOL S.A.; Warszawa
Cena: 0,00 zł
Laboratorium Badawcze Przedsiebiorstwa Geologicznego POLGEOL S.A.; Warszawa

Badana cecha / analit:
Zawartość metali - Zn, Cu, Pb, Ni, Co, Cd, Cr

Badany obiekt: 
Gleby, Osady ściekowe 19.08.05

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

Laboratorium Badawcze Przedsiebiorstwa Geologicznego POLGEOL S.A.; Warszawa
Cena: 0,00 zł
Laboratorium Badawcze Przedsiebiorstwa Geologicznego POLGEOL S.A.; Warszawa

Badana cecha / analit:
Zawartość rtęci

Badany obiekt: 
Gleby, Osady ściekowe 19.08.05

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

Laboratorium Badawcze Przedsiebiorstwa Geologicznego POLGEOL S.A.; Warszawa
Cena: 0,00 zł
Laboratorium Badawcze Przedsiebiorstwa Geologicznego POLGEOL S.A.; Warszawa

Badana cecha / analit:
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) - naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, chryzen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(a)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen

Badany obiekt: 
Gleby, Osady ściekowe 19.08.05

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

Laboratorium Badawcze Przedsiebiorstwa Geologicznego POLGEOL S.A.; Warszawa
Cena: 0,00 zł
Laboratorium Badawcze Przedsiebiorstwa Geologicznego POLGEOL S.A.; Warszawa

Badana cecha / analit:
Zawartość węglowodorów ropopochodnych – suma węglowodorów alifatycznych

Badany obiekt: 
Gleby, Osady ściekowe 19.08.05

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

Laboratorium Badawcze Przedsiebiorstwa Geologicznego POLGEOL S.A.; Warszawa
Cena: 0,00 zł
Laboratorium Badawcze Przedsiebiorstwa Geologicznego POLGEOL S.A.; Warszawa

Badana cecha / analit:
Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych

Badany obiekt: 
Gleby

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

ORLEN EKO Spółka z o. o., Płock
Cena: 0,00 zł
ORLEN EKO Spółka z o. o., Płock

Badana cecha / analit: 
Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych

Badany obiekt:
Gleba

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO Z LABORATORIUM

ORLEN EKO Spółka z o. o., Płock
Cena: 0,00 zł
ORLEN EKO Spółka z o. o., Płock

Badana cecha / analit: 
pH

Badany obiekt:
Gleba

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO Z LABORATORIUM

ORLEN EKO Spółka z o. o., Płock
Cena: 0,00 zł
ORLEN EKO Spółka z o. o., Płock

Badana cecha / analit: 
Zawartość suchej masy gleby

Badany obiekt:
Gleba

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO Z LABORATORIUM

ORLEN EKO Spółka z o. o., Płock
Cena: 0,00 zł
ORLEN EKO Spółka z o. o., Płock

Badana cecha / analit: 
Zawartość wody w glebie w przeliczeniu na suchą masę gleby (do obliczeń)

Badany obiekt:
Gleba

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO Z LABORATORIUM

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa
Cena: 0,00 zł
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa

Badana cecha / analit:
Pobieranie próbek gleb na terenach miejskich oraz przemysłowych pod kątem zanieczyszczenia gleb

Badany obiekt:
Gleba

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa
Cena: 0,00 zł
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa

Badana cecha / analit:
Współczynnik konsolidacji pierwotnej (filtracyjnej) i współczynnik konsolidacji wtórnej (pełzanie) 

Badany obiekt:
Grunt

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa
Cena: 0,00 zł
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa

Badana cecha / analit:
Współczynnik konsolidacji pierwotnej (filtracyjnej) i współczynnik konsolidacji wtórnej (pełzanie) 

Badany obiekt:
Grunt

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa
Cena: 0,00 zł
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa

Badana cecha / analit:
Oznaczenie spójności w aparacie trójosiowego ściskania w warunkach bez konsolidacji i bez drenażu

Badany obiekt:
Grunt

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa
Cena: 0,00 zł
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa

Badana cecha / analit:
Oznaczenie spójności w aparacie trójosiowego ściskania w warunkach bez konsolidacji i bez drenażu

Badany obiekt:
Grunt

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa
Cena: 0,00 zł
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa

Badana cecha / analit:
Oznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności w aparacie trójosiowego ściskania w warunkach z nasyceniem i konsolidacją

Badany obiekt:
Grunt

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa
Cena: 0,00 zł
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa

Badana cecha / analit:
Oznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności w aparacie trójosiowego ściskania w warunkach z nasyceniem i konsolidacją

Badany obiekt:
Grunt

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa
Cena: 0,00 zł
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa

Badana cecha / analit:
Oznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności w aparacie trójosiowego ściskania w warunkach z nasyceniem i konsolidacją

Badany obiekt:
Grunt

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa
Cena: 0,00 zł
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa

Badana cecha / analit:
Oznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności w aparacie trójosiowego ściskania w warunkach z nasyceniem i konsolidacją

Badany obiekt:
Grunt

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa
Cena: 0,00 zł
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa

Badana cecha / analit:
Oznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności w aparacie trójosiowego ściskania w warunkach z nasyceniem i konsolidacją

Badany obiekt:
Grunt

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa
Cena: 0,00 zł
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa

Badana cecha / analit:
Oznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności w aparacie trójosiowego ściskania w warunkach z nasyceniem i konsolidacją

Badany obiekt:
Grunt

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa
Cena: 0,00 zł
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa

Badana cecha / analit:
Oznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności w aparacie trójosiowego ściskania w warunkach z nasyceniem i konsolidacją

Badany obiekt:
Grunt

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa
Cena: 0,00 zł
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa

Badana cecha / analit:
Oznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności w aparacie trójosiowego ściskania w warunkach z nasyceniem i konsolidacją

Badany obiekt:
Grunt

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa
Cena: 0,00 zł
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa

Badana cecha / analit:
Oznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności w aparacie trójosiowego ściskania w warunkach z nasyceniem i konsolidacją

Badany obiekt:
Grunt

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa
Cena: 0,00 zł
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa

Badana cecha / analit:
Oznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności w aparacie trójosiowego ściskania w warunkach z nasyceniem i konsolidacją

Badany obiekt:
Grunt

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa
Cena: 0,00 zł
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa

Badana cecha / analit:
Oznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności w aparacie trójosiowego ściskania w warunkach z nasyceniem i konsolidacją

Badany obiekt:
Grunt

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa
Cena: 0,00 zł
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa

Badana cecha / analit:
Oznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności w aparacie trójosiowego ściskania w warunkach z nasyceniem i konsolidacją

Badany obiekt:
Grunt

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa
Cena: 0,00 zł
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa

Badana cecha / analit:
Oznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności w aparacie trójosiowego ściskania w warunkach z nasyceniem i konsolidacją

Badany obiekt:
Grunt

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa
Cena: 0,00 zł
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa

Badana cecha / analit:
Oznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności w aparacie trójosiowego ściskania w warunkach z nasyceniem i konsolidacją

Badany obiekt:
Grunt

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa
Cena: 0,00 zł
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa

Badana cecha / analit:
Oznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności w aparacie trójosiowego ściskania w warunkach z nasyceniem i konsolidacją

Badany obiekt:
Grunt

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa
Cena: 0,00 zł
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa

Badana cecha / analit:
Oznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności w aparacie trójosiowego ściskania w warunkach z nasyceniem i konsolidacją

Badany obiekt:
Grunt

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa
Cena: 0,00 zł
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Badań Laboratoryjnych Gruntów i Skał (CBLGS); Warszawa

Badana cecha / analit:
Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego

Badany obiekt:
Grunt

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

Oferty specjalne

Zarejestruj się, jeśli poszukujesz badań laboratoryjnych i chcesz nieodpłatnie, raz na kwartał, otrzymywać od nas informacje o rabatach przygotowanych przez współpracujące z nami laboratoria:
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się.

Sonda

Gdy prawo nie wymaga aby było to badanie akredytowane, jakiego badania będziesz szukał najpierw?

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu © 2014 GdzieBadanie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

I accept regulations of this site and agree to be bound by its terms. © 2014 WhereToTest.ue. All rights reserverd.

Click Shop | Hosting home.pl